BestPrice.gr

Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των στοιχείων που αποστέλλουν στην εταιρεία, και έχουν υποχρέωση ενημέρωσης της εταιρείας, στην περίπτωση αλλαγής αυτών, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιας συμβατικής υποχρέωσης η οποία οφείλεται σε λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων.
Οι χρήστες οφείλουν να δηλώνουν τα αληθινά στοιχεία τους και να ενημερώνουν για κάθε τυχόν αλλαγή τους με αποκλειστικό σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση της παραγγελίας τους, και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων κατά την εκτέλεση τους.
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την οποιαδήποτε παραγγελία και αποστέλλονται στην εταιρεία τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των χρηστών η οποία συντελείται με την αποστολή τους και τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας.
Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όπως και το απόρρητο των επικοινωνιών και εμπορικών συναλλαγών διέπονται από τους όρους και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα του ν.2472/1997, η δε εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και διαφυλάσσει απαρέγκλιτα το απόρρητο των δεδομένων των μελών της, τα οποία δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους με κανένα τρόπο σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής, ούτε μετά από αυτήν, ακόμη και κατά την αποστολή των προσωπικών σας στοιχείων στην ιστοσελίδα.
Ο χρήστης αποδέχεται, με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας του όπως και την ενημέρωση του για τα προϊόντα και τις τυχόν υπάρχουσες για προωθητικούς λόγους προσφορές της εταιρείας ,την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων είτε στον ΗΥ είτε στην ηλεκτρονική του διεύθυνση είτε στο κινητό του τηλέφωνο και γενικά σε κάθε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας το οποίο και έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία.
Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα πρόσβασης και φορητότητας στα στοιχεία τα οποία και επεξεργαζόμαστε ,διόρθωσης ,διαγραφής ή περιορισμού επεξεργασίας αυτών . Διατηρεί δε σε κάθε περίπτωση δικαίωμα εναντίωσης με εξαίρεση τα δεδομένα τα οποία και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας του και για τα οποία είχε παράσχει τη συναίνεση του . Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με αποστολή e mails προς την εταιρεία ή ακόμη και με τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα της εταιρείας. Η ικανοποίηση των αιτημάτων εκτελούνται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο και πάντως σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Η εταιρεία σέβεται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις ελευθερίες και αρχές που αναγνωρίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας των επικοινωνιών, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία της σκέψης, συνείδησης, θρησκείας την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, την επιχειρηματική ελευθερία την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.
Η εταιρεία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και διατηρεί σχετική πολιτική προστασίας. Η επεξεργασία των Δεδομένων που της παρέχονται, εκτελείται, μόνο στα πλαίσια του νόμου, κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό και μόνον για τους σκοπούς τους οποίους παρέχονται.
Η επεξεργασία και Διατήρηση των Προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνη με τον ΓΚΠΡ και εν γένει το νομοθετικό και Κανονιστικό νομικό πλαίσιο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών της η εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και παρακρατεί στοιχεία προσωπικών δεδομένων μόνο στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού της και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις.
Η εταιρεία δε συλλέγει ούτε παρέχει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ , ούτε Δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα φυσικών προσώπων. Η εταιρεία λαμβάνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών Δεδομένων, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, κοινολόγηση ή απώλεια. Τα πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας είναι πλήρως εξουσιοδοτημένα προς τούτο και έχουν αναλάβει την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνον για τη διεκπεραίωση της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας και είναι σύμφωνη με το ΓΚΠΔ. Για τα προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται η εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, για την ασφαλή και σύννομη επεξεργασία τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας συμπεριλαμβάνουν:
Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση. Συμφωνία / σύμβαση με την εταιρεία. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Αριθμούς χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Αριθμό Τραπεζικού λογαριασμού.
Οποιαδήποτε άλλη τυχόν πληροφορία απαιτηθεί και παρασχεθεί στα πλαίσια παροχής της αιτηθείσης παροχής υπηρεσίας από την εταιρεία.
Τα προσωπικά δεδομένα δύνανται να διατηρούνται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή. Κατά την περίοδο της σύμβασης μεταξύ πελάτη και αντισυμβαλλόμενης τα προσωπικά δεδομένα εξασφαλίζονται με τη συγκατάθεση προς την συμβαλλόμενη από τον πελάτη στα πλαίσια της αποδοχής πελατών ή κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες στην εταιρεία, έχουν αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση τους και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας τους, όπως και την παροχή πληροφοριών για την ολοκλήρωση των παραγγελιών την τιμολόγησή, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας.
Ρητά συμφωνείται ότι σε κάθε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων το υποκείμενο των δεδομένων θα έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την τυχόν επεξεργασία πριν τη συλλογή των δεδομένων, θα έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματά του, και θα του έχουν παρασχεθεί πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας, και προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κυρίως δε θα ενημερώνεται για τη δυνατότητα λήψης αιτημάτων πρόσβασης στα δεδομένα, το αποφασιστικό όργανο επί των αιτημάτων αυτών και για τις διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων στη λήθη και στη φορητότητα δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούμε διαφάνεια αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίον συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, προκειμένου να τις διατηρούμε ασφαλείς και να σας προσφέρουμε ουσιαστικές επιλογές.
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφορά αποκλειστικά την ιστοσελίδα forpets.gr, και προορίζεται να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, γιατί τις συλλέγουμε και πώς ελέγχει και μεταχειρίζεται τις πληροφορίες σας στην ιστοσελίδα.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@forpets.gr.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε εύκολα προσπελάσιμη μορφή, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουμε συλλέξει. Επίσης, δικαιούστε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις περιορισμού της ποσότητας των πληροφοριών που μπορούν να αποκαλυφθούν σε πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.
Η εταιρεία επιτρέπεται να παρακρατεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιους τύπους προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας, δηλώστε την αντίρρησή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@forpets.gr.
Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την περιοχή της Ελλάδος είναι η Αρχή προστασίας δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση μπορεί να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@forpets.gr.
Όπως μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας αλληλοεπιδρώντας με τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μέσω των Υπηρεσιών που παρέχουμε. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας που θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετικό αίτημά σας σε εμάς. Ομοίως μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ή επικοινωνίες μάρκετινγκ.
Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@forpets.gr.
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο www.forpets.gr (συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά). Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στον Ιστότοπο και συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε. Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, όπως ενημερωτικά δελτία (newsletters), δημοσίευση κειμένων, λειτουργία blogs κλπ. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι:

  • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης,
  • πληροφορίες που αναρτήθηκαν σε συζητήσεις στην κοινότητα και άλλες διαδραστικές διαδικτυακές λειτουργίες,
  • ερωτήματα αναζητήσεων που διεξάγονται στον Ιστότοπο και
  • αλληλογραφία που στέλνετε σε εμάς.

Η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά συσκευών, cookies και άλλα σήματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνονται από τρίτα μέρη, για τον συσχετισμό λογαριασμών ή/και συσκευών με εσάς.
Η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες από τις συσκευές που χρησιμοποιείτε (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet κ.λπ.) προκειμένου να σας παρασχεθούν τις υπηρεσίες που ζητήσατε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες πιθανών τρίτων συνεργατών μας, καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να συσχετίζουμε τη δραστηριότητά σας σε διάφορες συσκευές. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται συγκεκριμένα αναγνωριστικά συσκευών και πληροφορίες όπως διεύθυνση IP, πληροφορίες cookies, αναγνωριστικά κινητών συσκευών και διαφημίσεων, έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος, πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ρυθμίσεις συσκευής και δεδομένα λογισμικού.
Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές:
Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν τις λαμβάνουμε από άλλους, τρίτα μέρη, όπως, όταν η εταιρεία συνεργάζεται με εταιρείες που της παρέχουν υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον για προϊόντα που τυχόν προβάλλονται στις σελίδες μας, ή που ερευνούν και δίδουν πληροφορίες με τις τάσεις της αγοράς γενικότερα ή ειδικότερα επί συγκεκριμένων προϊόντων ή δια της αλληλεπιδράσεως με άλλες ιστοσελίδες ή με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από την ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους να συμβάλλουν και βελτιστοποιήσουν την πλοήγησή σας στο Διαδίκτυο.